دکتر محمود استقلال

دکتر محمود استقلال

تحصیلات:

دﻛﺘری حرفه ای کسب و کار DBA، از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮردو ﻓﺮاﻧﺴﻪ (ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول در آزﻣﻮن ورودي)

برخی از سوابق و سمت‌ها:

رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی های ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﺎدرات اﻧﺠﻤﻦ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ایران
بنیان گذار باشگاه صادرات آرین
ﻣﺪﻳﺮ توسعه تجارت بین الملل ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﻴﻞ اﻟﺒﺮز
مشاور اتاق بازرگانی ایران
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
مدرس دوره های MBA , DBA
مشاور ده ها سازمان برتر کشور

نمونه فیلم سخنرانی

رویدادهای برگزار شده

چهاردهمین دوره جامع بین المللی بازاریابی، فروش حرفه ای و رهبری کسب و کار
26بهمن ماه
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • دکتر ایوب اسماعیلی، دکتر محمد خطیبی، دکتر وحید ناصحی فر، مهندس آرمین سپیده دم، استاد علي محمد بيدار مغز، دکتر محمود استقلال، Bert Martin Ohnemuller
 • سیزدهمین دوره جامع بازاریابی، فروش حرفه ای و رهبری کسب و کار
  9شهریور ماه
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • جناب آقای احد عظیم زاده، دکتر محمود استقلال، دکتر وحید ناصحی فر، استاد فرخ دیبای اصفهانی، استاد علي محمد بيدار مغز، استاد علیرضا اشکان، دکتر رضا اصغریان، مهندس مهدی حسینی
 • دوازدهمین دوره جامع حضوری بازاریابی، فروش حرفه ای ومدیریت کسب وکار
  6بهمن ماه
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • دکتر محمد بلوریان تهرانی، استاد علي محمد بيدار مغز، دکتر سلطان حسین فتاحی، دکتر محمود استقلال، دکتر ایوب اسماعیلی، دکتر رضا اصغریان، مهندس مهدی حسینی، آقای مرتضی علوی نیک