سیزدهمین دوره جامع بازاریابی، فروش حرفه ای و رهبری کسب و کار
9شهریورماه
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • جناب آقای احد عظیم زاده، دکتر محمود استقلال، دکتر وحید ناصحی فر، استاد فرخ دیبای اصفهانی، استاد علي محمد بيدار مغز، استاد علیرضا اشکان، دکتر رضا اصغریان، مهندس مهدی حسینی
 • پانزدهمین دوره جامع رهبری کسب و کار، بازاریابی و فروش حرفه ای
  12مهرماه
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • جناب آقای احد عظیم زاده، دکتر ایوب اسماعیلی، دکتر محمد خطیبی، دکتر محمود استقلال، استاد علي محمد بيدار مغز، مهندس آرمین سپیده دم، دکتر رضا اصغریان
 • دوازدهمین دوره جامع حضوری بازاریابی، فروش حرفه ای ومدیریت کسب وکار
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • دکتر محمد بلوریان تهرانی، استاد علي محمد بيدار مغز، دکتر سلطان حسین فتاحی، دکتر محمود استقلال، دکتر ایوب اسماعیلی، دکتر رضا اصغریان، مهندس مهدی حسینی، آقای مرتضی علوی نیک
 • چهاردهمین دوره جامع بین المللی بازاریابی، فروش حرفه ای و رهبری کسب و کار
  26بهمنماه
 • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • مدرسین :
 • دکتر ایوب اسماعیلی، دکتر محمد خطیبی، دکتر وحید ناصحی فر، مهندس آرمین سپیده دم، استاد علي محمد بيدار مغز، دکتر محمود استقلال، Bert Martin Ohnemuller
 • 021-22636397