دکتر محمد خطیبی

دکتر محمد خطیبی

رویدادهای برگزار شده

پانزدهمین دوره جامع رهبری کسب و کار، بازاریابی و فروش حرفه ای
11مرداد ماه
  • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  • مدرسین :
  • دکتر ایوب اسماعیلی، دکتر محمد خطیبی، دکتر محمود استقلال، مهندس آرمین سپیده دم، استاد علي محمد بيدار مغز، دکتر رضا اصغریان
  • چهاردهمین دوره جامع بین المللی بازاریابی، فروش حرفه ای و رهبری کسب و کار
    26بهمن ماه
  • محل برگزاری : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  • مدرسین :
  • دکتر ایوب اسماعیلی، دکتر محمد خطیبی، دکتر وحید ناصحی فر، مهندس آرمین سپیده دم، استاد علي محمد بيدار مغز، دکتر محمود استقلال، Bert Martin Ohnemuller